,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem narodowym

,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem narodowym

Utwór „Wesele” autor­stwa Sta­ni­sława Wyspiań­skiego, jest dra­ma­tem powsta­łym w epoce Mło­dej Pol­ski, który bar­dzo dobrze opi­suje zaist­niałą w tym okre­sie sytu­ację Pol­ski. Jest on uwa­żany za jeden z naj­wy­bit­niej­szych dzieł swo­jej epoki i jego prze­kaz pozo­staje aktu­alny do dziś. Od innych poetów Wyspiań­ski wyróż­niał się swoją dba­ło­ścią do szcze­gółu i nowa­tor­skim pro­wa­dze­niem sym­bo­liki w swo­ich utwo­rach. Wła­śnie to spra­wia, że pro­ble­ma­tyka naro­dowa „Wesela” jest tak ponad­cza­sowa.

Dra­mat Naro­dowy, jak sama nazwa wska­zuje, zaj­muję się spra­wami zwią­za­nymi z naro­dem — jego histo­rią, tra­dy­cją, men­tal­no­ścią. Utwór Wyspiań­skiego wła­śnie na te cechy zwraca uwagę.

Wyda­rze­nie opi­sane w, Weselu” było auten­tyczne i wszyst­kie jego posta­cie są wzo­ro­wane na jego gościach. Jest on bar­dzo natu­ra­li­stycz­nym utwo­rem, uka­zu­ją­cym wszyst­kie cechy spo­łe­czeń­stwa pol­skiego. Dzięki temu zabie­gowi mamy wgląd w praw­dziwe życie ówcze­snych ludzi. Autor bar­dzo dobrze zary­so­wuje róż­nicę mię­dzy chło­pami a inte­li­gen­cją, pró­bu­jąc w ten spo­sób prze­kazać cały pro­blem nastę­pu­ją­cych zda­rzeń. Wyspiań­ski two­rzy bar­dzo kry­tyczny obraz inte­li­gen­cji, zwra­ca­jąc rów­nież uwagę na rosnący pro­blem chło­po­ma­nii, któ­rej popu­lar­ność rosła bar­dzo szybko w tam­tym okre­sie. To wła­śnie Pan Młody jest przed­sta­wi­cie­lem osoby, która nadwy­raz zain­te­re­so­wała się pro­stym życiem chło­pów. Rów­nież wiele innych postaci wydaje się być ura­do­wana byciem w oto­cze­niu tak dale­kiego im życia, które sil­nie roman­ty­zują. Inte­li­gen­cja jest rów­nież świa­doma swo­jej bez­rad­no­ści co do obec­nej sytu­acji w pań­stwie, wie­dzą Inte­li­gen­cja, że bez chło­pów, któ­rzy już poka­zali swoją walecz­ność, nie są w sta­nie wiele zdzia­łać. Pro­blemem w złą­cze­niu sił są nie tylko róż­nice kul­tu­rowe mię­dzy tymi gru­pami spo­łecz­nymi, ale rów­nież fakt, że inte­li­gen­cja tak naprawdę nie ma nic do zaofe­ro­wa­nia do pomocy w walce o nie­pod­le­głość.

Obraz kre­owany przez Wyspiań­skiego na temat chło­pów nie jest jed­nak aż tak surowy jak w przy­padku inte­li­gen­cji. Autor nie opi­suje ich jako bajeczne posta­cie żyjące w zgo­dzie z naturą, nie stara się powie­lać rów­nież ste­reo­ty­pów na ich temat. Zau­waża ich zalety oraz wady, nie stara się niczego upięk­niać, dzięki czemu ich rola w nie­do­szłym powsta­niu jest jasna i widoczna. Już wcze­śniej chłopi pod­czas raba­cji gali­cyj­skiej, o któ­rej rów­nież jest mowa w, Weselu”, poka­zali swoje pokłady siły i deter­mi­na­cji, jed­nak to nie wystar­czy, aby zawal­czyć o wol­ność. Wyspiań­ski zwraca uwagę na ich poryw­czość i brak roz­wagi, co unie­moż­li­wia im dzia­ła­nie samemu. Obie grupy spo­łeczne są świa­dome tego, że sie­bie nawza­jem potrze­bują, jed­nak róż­nicę ich dzie­lące są zbyt wiel­kie, aby dojść do poro­zu­mie­nia.

W epoce Mło­dej Pol­ski rów­nież zaczętą ponow­nie wysła­wiać poglądy niej nazwaną neo­ro­man­ty­zmem. roman­tyczne, co póź­niej nazwaną neo­ro­man­ty­zmem. W utwo­rze Wyspiań­skiego rów­nież jest to widoczne — sama tema­tyka na to wska­zuje. Pow­rót do tego nurtu jest raczej uza­sad­niony, przez to, że świat wyglą­dał bar­dzo podob­nie w tych okre­sach., Dziady” Adama Mic­kie­wi­cza przez to dość bar­dzo przy­po­mi­nają, Wesele”. Mimo że w obu utwo­rach zawie­rają się tematy wyzwo­leń­cze, to dra­mat Wyspiań­skiego poka­zuje bar­dziej reali­styczny i pesy­mi­styczny obraz., Wesele” bowiem koń­czy się porażką nawet nie w samej walce, a już w nie­moż­no­ści jej zor­ga­ni­zo­wa­nia.

,,Wesele” Sta­ni­sława Wyspiań­skiego poka­zuje nam pro­blemy, przez które Pol­ska przez tak długi czas nie była w sta­nie się wyzwo­lić. Obraz róż­nic mię­dzy chło­pami a inte­li­gen­cją może przy­po­mi­nać nam dzi­siej­sze róż­nice mię­dzy ludźmi zwią­zane nie z nie­rów­no­ścią kla­sową a kul­tu­rową i oby­cza­jową, przez którą nie jeste­śmy w sta­nie dojść do poro­zu­mie­nia.