WSO - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

WSO

AKTY PRAWNE
 

Załącznik nr 1
do Statutu Zespołu Szkół nr 5
w  Wołominie
                                                                                                                                                                                                                                                                  

W E W N Ą T R Z S Z K O L N Y
S Y S T E M  O C E N I A N I A
Zespołu Szkół nr 5
w Wołominie

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5
im. Cypriana Kamila Norwida
Sportowe Gimnazjum nr 5
im. Polskich Olimpijczyków


Znowelizowano w dniu 25 listopada 2010 r.
Tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna:
1.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z późń. zmianami)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 r. Nr 97,poz. 674 z późń. zmianami)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późń. zmianami)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późń. zmianami )


WIĘCEJ......

 
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
WSO
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego